Project - Dijkversterking Marken: milieukundig onderzoek hergebruik materialen

Dijkversterking Marken: milieukundig onderzoek hergebruik materialen


 
Projectomschrijving

De waterkering in Marken beschermt het schiereiland, dat onder zeeniveau (NAP) ligt, tegen een stijgende zeespiegel en overstromingen vanuit het Markermeer.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Nederland heeft als doel de dijken en waterkeringen langs de kust en binnenwateren waar nodig te versterken, zodat ze bestand zijn tegen toekomstige klimaatveranderingen, waaronder ook de ringdijk te Marken. Het is bij Rijkswaterstaat (RWS) bekent dat de West- en Zuid dijk niet meer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen: ze zijn te laag, de steenbekleding voldoet niet overal meer en op sommige plaatsen zijn er stabiliteitsproblemen. Combinatie Hof op Marken, een samenwerking tussen De Vries & Van de Wiel (DEME) en JLD Contracting, van RWS een uitgebreide buitendijkse dijkversterking uit. Buitendijks, want er wordt tegen de bestaande dijk een hogere en bredere dijk aangelegd, waarbij er zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuw te bouwen dijk.

Over MH Poly en dit project

MH Poly is voor het project ‘Dijkversterking Marken’ door Combinatie Hof op Marken gevraagd om de huidige conditie (februari 2022 – juli 2023) van de bekleding van de west- en zuiddijk op het schiereiland Marken in kaart te brengen. Hiervoor is een breed, gefaseerd, onderzoek opgezet.

Er is gekeken of het steenachtige materiaal van het zetwerk en de fundering van de dijk en het pad op de dijk, ook wel kruinpad genoemd, in aanmerking komen voor hergebruik in de kreukelberm. De kreukelberm heeft als doel de impact van de golven en waterstromen te verminderen door de energie van de inslag van het water te breken, zodat erosie en instabiliteit van de dijk voorkomen kan worden. Voordat deze stenen kunnen worden hergebruikt in de nieuwe kreukelberm heeft MH Poly deze partijen gekeurd onder protocol 1003 (partijkeuring vormgegeven bouwstof).

Dit gehele project is gewerkt met ArcGIS software; een Geografisch Informatie Systeem (GIS) voor visuele dataverwerking, data-inwinning na bemonstering en online inkijken en bewerken. Hierdoor zijn de ingevoerde gegevens direct zichtbaar in het systeem voor zowel de veldwerker, de projectleider en indien gewenst de opdrachtgever.

Projectwerkzaamheden
  • Voorbereidingsfase: bodem- en steenachtig materiaal-informatie vergelijken met het voorlopige ontwerp.
  • Uitvoeringsfase: milieukundige ondersteuning en onderzoek conform protocollen 1002 & 1003 (steenachtige materialen, (niet-)vormgegeven) en bodem- en asbestonderzoek (protocollen 2001, 2002, 2003 & 2018) door een eigen ervaren veldwerkploeg en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.
Download project