Project - Vooronderzoek NEN 5725 Dijkvakken Eilandspolder

Vooronderzoek NEN 5725 Dijkvakken Eilandspolder


 

Voor de waterkering van de Eilandspolder, gelegen tussen de polders Schermer en de Beemster in Noord-Holland, moet voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een ontwerp voor de dijkverbetering gemaakt worden. Dit is noodzakelijk omdat de huidige waterkering niet overal voldoet aan de veiligheidseisen. Het ontwerp van de dijkverbetering is locatie afhankelijk en zal bestaan uit een grondoplossing (ophogen/verbreden dijklichaam) of een constructieve oplossing (bv damwand).

Voorafgaand aan de dijkverbetering dient als eerste fase een vooronderzoek volgens de NEN 5725 uitgevoerd te worden. Voor dit deel heeft IV-infra b.v. aan MH Poly verzocht om invulling te geven gezien de langjarige samenwerking bij diverse infrastructurele projecten. De totstandkoming van het definitieve ontwerp van de dijkverbetering neemt geruime tijd in beslag daarom kan niet direct aansluitend invulling worden gegeven aan het benodigde bodemonderzoek volgens de NEN 5740 en NEN 5707. Het in de toekomst te verrichten bodemonderzoek zal samen met het vooronderzoek de basis gaan vormen voor de uitvoering van de grondwerkzaamheden.

Gezien de omvang van het vooronderzoek is na overleg door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aan MH Poly toestemming verleend om zelfstandig het bodeminformatiesysteem te raadplegen. Voor deze opzet is gekozen in verband met de grote hoeveelheid beschikbare documenten. Uiteindelijke zijn ruim dertig rapporten geselecteerd om inhoudelijk te bestuderen.

In afstemming met HHNK is de rapportage in deelrapporten inclusief een samenvattingsrapport opgeleverd.  In deze rapporten is overzichtelijk per dijkvak het advies geformuleerd ten aanzien van de te verwachten onderzoeksinspanning voor de uitvoering van het benodigde bodemonderzoek.

Het vooronderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit een projectleider en twee projectmedewerkers. De werkwijze is samen onze opdrachtgever vormgegeven en had een doorlooptijd van 5 maanden.