Certificering

ISO 9001

NEN4400-1:2017

ISO 14064-1:2019

SCL Light trede 2

Kwaliteit gehele werkproces

Register Stichting Normering Arbeid

CO2-emissie inventaris 2022

Safety Culture Ladder

BRL-SIKB 1000Partijkeuring

  • 1001, grond en baggerspecie
  • 1002, niet-vormgegeven bouwstof
  • 1003, vormgegeven bouwstof
BRL-SIKB 2000Veldwerk

  • 2001, plaatsen boringen en peilbuizen
  • 2002, bemonsteren peilbuizen
  • 2003, waterbodem onderzoek
  • 2018, asbest in grond onderzoek
BRL-SIKB 6000Milieukundige begeleiding (MKB) bij sanering

  • 6001, MKB landbodem
  • 6003, MKB waterbodem

Geregistreerd personeel staat vermeld op:
Bodemplus

Tevens zijn onze veldwerkers ‘Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten’ (R-DLP).

Erkend leerbedrijf
MH Poly is door Aequor aangewezen als erkend leerbedrijf (216164) ten behoeve van het mbo voor een aantal deelkwalificaties zoals het begeleiden van milieuonderzoek, uitvoeren vergunningverlening en ondersteunen van ruimtelijk ordeningsbeleid.  Het praktijkleren voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt hiermee bevorderd.