Certificering

ISO 9001 Kwaliteit gehele werkproces
BRL-SIKB 1000 Partijkeuring

  • 1001, grond en baggerspecie
  • 1002, niet-vormgegeven bouwstof
  • 1003, vormgegeven bouwstof
BRL-SIKB 2000 Veldwerk

  • 2001, plaatsen boringen en peilbuizen
  • 2002, bemonsteren peilbuizen
  • 2003, waterbodem onderzoek
  • 2018, asbest in grond onderzoek
BRL-SIKB 6000 Milieukundige begeleiding (MKB) bij sanering

  • 6001, MKB landbodem
  • 6003, MKB waterbodem

Geregistreerd personeel staat vermeld op:
RWS Leefomgeving
Constructeursregister

Voor specifieke werkzaamheden wordt extern opgeleid personeel ingezet: DLP, VCA-vol, DTA-A.

Erkend leerbedrijf
MH Poly is door Aequor aangewezen als erkend leerbedrijf (216164) ten behoeve van het mbo voor een aantal deelkwalificaties zoals het begeleiden van milieuonderzoek, uitvoeren vergunningverlening en ondersteunen van ruimtelijk ordeningsbeleid.  Het praktijkleren voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt hiermee bevorderd.