Project - Waterbodemonderzoek verruiming Eemsgeul-Eemshaven-Noordzee

Waterbodemonderzoek verruiming Eemsgeul-Eemshaven-Noordzee


Project

MH Poly heeft een verkennend waterbodemonderzoek op het Eemshaven-Noordzee-traject van de Eemsgeul uitgevoerd.

 
Aanleiding

De vaarweg Eemshaven-Noordzee moet in de nabije toekomst dieper worden om ook voor grotere transportschepen bevaarbaar te zijn. Dit onderzoek moest inzicht geven in de milieuhygiënische en fysische kwaliteit van de af te baggeren waterbodem over een lengte van ca. 25 kilometer.

Werkwijze

De bemonstering vond aaneengesloten plaats op zee. Als je zo lang op het water zit, zit er maar één ding op: vooraf de koers bepalen. Daarom hebben we eerst een bemonsteringsstrategie opgesteld in overleg met Rijkswaterstaat. Deze hebben we voorgelegd aan het bevoegd gezag ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Pas daarna zijn we begonnen met het fysieke veldwerk. Vanaf Rijkrederijschip ‘Zirfaea’ is de vaargeul bemonsterd met een Vibro- en Boxcorer. In totaal verrichtten zij 238 boringen. Van 25 mengmonsters is in een laboratorium de chemische samenstelling onderzocht. Naast dit onderzoek is ook het zandgehalte van de vrijkomende waterbodem bepaald.

Resultaat

Door het vooraf bepalen van de strategie en de goede communicatie is het project soepel verlopen met een minimum aan risico’s. Uit de resultaten van het verkennend waterbodemonderzoek kwam een ‘schoon’ zandig watersysteem. De te baggeren waterbodem kan verspreid worden in zout oppervlaktewater. De bevindingen zijn voorgelegd aan ILT en kunnen dienen als wettelijke milieuhygiënische verklaring voor de voorgenomen baggerwerkzaamheden.

Download project