Project - Waterbodemonderzoek en saneringsplan Beneden-IJssel

Waterbodemonderzoek en saneringsplan Beneden-IJssel


Project

Het verkennend waterbodemonderzoek dat we uitvoerden, moest inzicht geven in de milieuhygiënische en fysische kwaliteit van de waterbodem in het projectgebied Beneden-IJssel (provincie Overijssel). Extra aandachtspunt was de mogelijke aanwezigheid van asbest in de waterbodem.

 
Aanleiding

Een beschikking van de wet Bodembescherming uit 2005. Het onderzoek moest de resultaten van eerder onderzoek actualiseren en vormde tevens de basis voor het saneringsplan waaraan we mee mochten werken. Het moest dus gelden als erkende milieuhygiënische verklaring voor afvoer van de specie. In het saneringsplan is uiteraard rekening gehouden met lokale omstandigheden zoals flora, fauna, archeologie en de wet.

Werkwijze

Waterbodemonderzoek is altijd een ‘monsterklus’. Het onderzoekstraject was verdeeld in 20 monsternamevakken over een totale lengte van ca. 5 kilometer. Ons gecertificeerde personeel heeft de monsters verkregen door vanaf een kraanschip met spudpalen boringen uit te voeren met een Vibro Corer. Deze monsters zijn vervolgens in het laboratorium onderzocht op het standaard C2-pakket voor zoete rijkswateren, zandgehalte en asbest.

Resultaat

De resultaten van het onderzoek kwamen grotendeels overeen met het eerder uitgevoerde onderzoek: de waterbodem rond de taluds en de vaargeul is sterk verontreinigd. Het onderzoek bracht ook nieuwe informatie naar boven: de sterk verontreinigde waterbodem bevindt zich dieper dan 2,0 meter en bestaat uit vast slib. De natuur heeft het afgedekt met ‘schoner’ zand. Asbestvezels zijn niet aangetroffen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hebben we een saneringsplan opgesteld en een stortaanvraag gedaan bij baggerspeciedepot IJsseloog voor de in totaal ca. 195.000 m³ aan verontreinigd materiaal. Een flinke hoeveelheid, maar toch niet voldoende om al de verontreinigde waterbodem weg te halen. Daarom spreken we van een deelsanering. In de zeer nabije toekomst zal aansluitend en deels overlappend de gehele sanering worden gerealiseerd. Het deelsaneringsplan is goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook de stortaanvraag is geaccepteerd. Zo zijn de eerste stappen richting een schonere vaargeul gezet.