Project - Verkennend waterbodemonderzoek Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch

Verkennend waterbodemonderzoek Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch


 

Projectomschrijving
In de periode september - november 2014 is door MH Poly Consultants & Engineers B.V., in opdracht van de combinatie VolkerInfra/Van Oord (ViVo), afdeling Vaarwegen Zuid-Holland een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van diverse vaargeulen in de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch.

Aanleiding voor het verkennend waterbodemonderzoek is het uit te voeren baggerwerk ter plaatse van enkele vaargeulen. Het betreft onderhoudsbaggerwerk dat enkel dient uitgevoerd te worden ter hoogte van ondieptes die boven de Nautisch Gegarandeerde Diepte liggen.

Het doel van het uitgevoerde verkennend waterbodemonderzoek was het verkrijgen van inzicht in de milieuhygiënische en aanvullend fysische kwaliteit van de te ontgraven waterbodem ter plaatse van het projectgebied. Daarnaast is aandacht besteed aan het mogelijk voorkomen van asbest in waterbodem.

In totaal zijn ter plaatse van de verschillende vaargeulen 37 monsternamevakken met een totale lengte van ca. 12,5 km bemonsterd. Conform de geldende normen en protocollen zijn daartoe 370 boringen geplaatst. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door protocol 2003 en 2018 gecertificeerd personeel van MH Poly Consultants & Engineers B.V. Hierbij is gewerkt vanaf een klein vaartuig zonder spudpalen. De boringen zijn met behulp van een zuigerboor doorgezet tot maximaal de Nautisch Gegarandeerde Diepte inclusief 0,2 m overdiepte. Gezien het mogelijk voorkomen van niet-gesprongen explosieven in de Biesbosch mocht de oorspronkelijke vaste bodem niet geroerd worden.

Ten behoeve van de chemische samenstelling zijn meer dan 50 mengmonsters bij het laboratorium onderzocht op het standaard C2 pakket voor zoete Rijkswateren. Naast het chemische laboratoriumonderzoek is de fractieverdeling van het te baggeren profiel bepaald en het monstermateriaal geanalyseerd op asbest in waterbodem.

Het uitgevoerde verkennende waterbodemonderzoek geldt als erkend bewijsmiddel voor hergebruik conform het Besluit bodemkwaliteit of afvoer naar een erkend baggerspeciedepot. Op basis van het onderzoek kan de aannemer een grondstromenplan opstellen.

Projectwerkzaamheden
-   vooronderzoek conform NEN 5717
-   vooronderzoek in lijn met NTA 5727;
-   bepaling watertype en onderzoeksinspanning conform NEN 5720;
-   voorbereiding en coördinatie veldwerkzaamheden;
-   locatie inspectie asbest conform protocol 2018;
-   bemonstering met behulp van zuigerboor conform protocol 2003;
-   monsterselectie van het te baggeren profiel conform NEN 5720;
-   chemisch, fysisch laboratoriumonderzoek;
-   toetsing en interpretatie analyseresultaten;
-   opstellen rapportage en advies conform NEN 5720.