Project - Verkennend waterbodemonderzoek watergangen gemeente Ouderkerk

Verkennend waterbodemonderzoek watergangen gemeente Ouderkerk


 

Projectomschrijving
In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is door MH Poly Consultants & Engineers een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van ca. 50 km watergangen en slootjes in de gemeente Ouderkerk. Aanleiding voor dit onderzoek werd gevormd door de geplande onderhoudsbaggerwerkzaamheden.

Ter voorbereiding zijn veldwerkkaarten opgesteld met boorpunten en kaarten met profiellocaties. Na goedkeuring van de veldwerkplannen door de opdrachtgever zijn de watergangen bemonsterd en zijn dwarsprofielen op representatieve plaatsen ingemeten. Er zijn vaste punten geselecteerd en ingemeten. Bij aantreffen van asbestverdacht materiaal (bv asbestbeschoeiingen) zijn foto’s genomen en verzonden naar de opdrachtgever. In dit geval is door het Hoogheemraadschap opdracht gegeven om materiaalmonsters te nemen van het asbestverdachte plaatmateriaal. Alle analyses zijn verricht in een geaccrediteerd laboratorium.

Op basis van de verkregen gegevens is een rapportage opgesteld. In de betreffende rapportage is een duidelijk overzicht opgenomen (deels m.b.v. GIS) van de kwaliteit en kwantiteit van het slib ter plaatse van de onderzochte watergangen. Tevens is een advies gegeven voor eventuele vervolgstappen betreffende het aangetroffen asbest.

Het waterbodemonderzoek vormt een duidelijk en representatief beeld van de staat van het watersysteem. De opdrachtgever zal de verkregen gegevens gebruiken bij het bestek en bij de effectieve uitvoering van de voorgenomen baggerwerkzaamheden.

Projectwerkzaamheden
- Milieuhygiënisch veldwerk conform VKB-protocol 2003;
- Visuele inspectie asbestverdachte materialen conform NTA 5727;
- Monstername asbestverdachte materialen conform VKB-protocol 2018;
- Inmeten dwarsprofielen en vaste punten met dGPS (xyz-coördinaten);
- Toetsen en interpreteren analyseresultaten;
- Berekenen van de slibhoeveelheden met het softwarepakket WaterDwarsprofielenBeheer (WDB);
- Tekenen van overzichtskaarten met het programma ArcGis;
- Schrijven van de  rapportage;
- Milieukundig advies opstellen.