Project - Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek talud Petroleumhaven te Amsterdam

Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek talud Petroleumhaven te Amsterdam


 

Projectomschrijving
De firma Hakkers is voornemens een nieuwe kade te realiseren in de Petroleumhaven in Amsterdam. Hiervoor zal een deel van de bestaande oever ontgraven worden, waarbij de vrijkomende grond hergebruikt zal worden voor het nieuwe onderwatertalud en de nieuwe damwand.

Het bodem- en waterbodemonderzoek is nodig om de kwaliteit van de te ontgraven bodem en te ontvangen waterbodem vast te stellen, maar ook om te toetsen of één en ander realiseerbaar is binnen de regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit.

Projectwerkzaamheden
- Uitvoeren historisch vooronderzoek (NEN 5725);
- Opstellen onderzoeksopzet conform de NEN 5740 (oever);
- Opstellen onderzoeksopzet conform de NEN 5720 (havenbodem)
- Uitvoeren veldwerkzaamheden conform BRL 2000, protocollen 2001, 2002 en 2003;
- Opstellen rapportage met daarin de verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de onderzoeksresultaten en advies in relatie tot de ter plaatse voorgenomen werkzaamheden.

Download project