Project - Monitoring waterbodem Noordzeekanaal en aanliggende havens

Monitoring waterbodem Noordzeekanaal en aanliggende havens


 

Projectomschrijving
In het kader van het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem, zodat Rijkswaterstaat Noord-Holland vanuit de beheerdersrol (toekomstige) informatievragen op het gebied van beleid en uitvoering voldoende kan beantwoorden en onderbouwen, is door MH Poly Consultants & Engineers B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de waterbodemkwaliteit van het Noordzeekanaal en haar zijwateren. Het onderzoek maakt deel uit van een structurele monitoring van de waterbodem(kwaliteit) ter plaatse van het Noordzeekanaal en de aangrenzende zijwateren. MH Poly Consultants & Enginieers B.V. heeft de werkzaamheden verricht in het kader van de vijfde meetronde (2010) en zal zich in de nabije toekomst bezig houden met het rapporteren van de zesde meetronde (2011).

Ten aanzien van de aangelegde baggerspeciedepots in het onderzoeksgebied is, naast de reguliere monitoring, een monitoring van de dioxinegehalten in en rond de putten gestart. Eén en ander in het kader van het verkrijgen van een goed beeld van de dioxinegehalten en het aan de hand van een vergelijking tussen onderzoeksresultaten bepalen of er mogelijke verspreiding van dioxinehoudend materiaal uit de putten optreedt.
Op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde onderzoeksstrategie zijn er monsters genomen van de waterbodem middels een Ackermansteekbuis bemonstering (mechanische boorstelling). De monsters zijn samengesteld en geanalyseerd in een door de opdrachtgever geselecteerd onderzoekslaboratorium dat is erkend voor de uitvoering van alle benodigde analyses.

Alle analyseresultaten zijn indien noodzakelijk gestandaardiseerd en getoetst conform het Besluit bodemkwaliteit (toepassen in oppervlakte water, verspreiden in zout oppervlaktewater Noordzee) en conform de Vierde Nota Waterhuishouding (maximaal toelaatbaar risiconiveau). Naast de reguliere toetsingen is voor de DR Calux en de chemische dioxines een handmatige toetsing uitgevoerd aan de risicogrenswaarden uit de saneringsvisie Jan van Riebeeck.

Na toetsing en interpretatie van de analyseresultaten is een rapport geschreven en een conclusie opgesteld. De doelstellingen van het onderzoek zijn deels gerealiseerd. Gezien de geringe beschikbaarheid van onderzoeksgegevens is geen eenduidige uitspraak gedaan inzake verspreiding van dioxinehoudend materiaal.

Projectwerkzaamheden
- Milieuhygiënisch veldwerk conform VKB-protocol 2003;
- Toetsen en interpreteren analyseresultaten;
- Schrijven van de rapportage;
- Milieukundig advies opstellen.