Project - Grondwatermonitoring sanering Kop Nijverheid Dordrecht

Grondwatermonitoring sanering Kop Nijverheid Dordrecht


 

Projectomschrijving
De aanleiding voor het verrichten van de monitoring in Dordrecht vormt de sanering van het aanwezige geval van ernstige bodemverontreiniging ter hoogte van de Nijverheidsstraat in Dordrecht.

De verontreiniging valt te herleiden aan pyrietslakken die in het verleden gebruikt zijn als ophoogmateriaal. Koper, zink, arseen en sulfaat zijn uitgeloogd naar het grondwater ten noorden van de Nijverheidsstraat. Ten westen en zuiden van de ophooglocatie was in het verleden een houtbehandelingsbedrijf gevestigd. Een creosoot verontreiniging is aanwezig ter plaatse en ten zuiden van dit terrein en de Nijverheidsstraat. Middels een grondwaterbeheerssysteem (incl. waterzuivering) wordt het grondwater afkomstig uit de verontreinigingen ter hoogte van de Nijverheidstraat afgevangen en verdere verspreiding van de aanwezige verontreinigingen voorkomen.

MH Poly verzorgt sinds 2009 viermaal per jaar de bemonstering en analyse van influent en effluent van het grondwaterbeheersysteem ter controle van de lozingswaterkwaliteit van de waterzuivering.

Daarnaast worden eenmaal per jaar de monitoringspeilbuizen bemonsterd in de directe omgeving van de saneringslocatie. Middels de monstername en laboratoriumanalyse kan vastgesteld worden of het grondwaterbeheerssysteem goed functioneert en of er doorloop van de verontreinigingen plaatsvindt naar het eerste watervoerende pakket.

De resultaten worden tussentijds en jaarlijks gerapporteerd aan de opdrachtgever. Tevens wordt, indien de analyseresultaten daar aanleiding toe geven, een advies opgesteld voor een aangepast monitoringsplan. De werkzaamheden vallen onder VKB-protocol 6004 (milieukundige begeleiding van nazorg).

Projectwerkzaamheden
- (grond)waterbemonstering conform VKB-protocol 2002;
- herplaatsing peilbuizen indien noodzakelijk;
- toetsing analyseresultaten aan lozingsnormen Waterschap Hollandse Delta;
- opvolging werking waterzuiveringsinstallatie;
- advisering inzake uitvoering monitoringsplan.