Project - In-situ partijkeuringen en verkennend waterbodemonderzoek Tennisvereniging TC’73

In-situ partijkeuringen en verkennend waterbodemonderzoek Tennisvereniging TC’73


 

Projectomschrijving
Naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw ter hoogte van een locatie gelegen aan de Tiendweg aan de zuidwest zijde van de woonkern van Langerak heeft MH Poly Consultants & Engineers B.V. enkele in-situ partijkeuringen en een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. De gemeente Liesveld is voornemens ter plaatse een nieuw dorpscentrum te realiseren.
Ten tijde van het onderzoek betreft de onderzoekslocatie een sportpark, met tennisbanen en korfbalvelden met clubhuizen. Daarnaast is er parkeergelegenheid (menggranulaat) en zijn er enkele groenstroken. Direct ten oosten van de tennisbanen is een watergang aanwezig.

  1. Teneinde de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruikmogelijkheden van de partijen gravel, lava en menggranulaat vast te stellen zijn conform het gestelde in de BRL-SIKB 1000, protocol 1002 (monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen) van elke partij gestratificeerd aselect 12 grepen genomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de parkeerplaats verdacht is op de aanwezigheid van asbest. Hierbij is tijdens de veldwerkzaamheden en de uitvoering van de analyses rekening mee gehouden.
  2. Teneinde de waterbodemkwaliteit inzichtelijk te maken is, conform het gestelde in de NEN5720, op tien punten de waterbodem bemonsterd, waarvan één mengmonster van de (te baggeren) waterbodem is samengesteld.

Op basis van de verkregen gegevens is een rapportage opgesteld met een duidelijk overzicht opgenomen van de kwaliteit van de diverse partijen en de kwaliteit van de waterbodem. Uit de resultaten blijkt in de partij menggranulaat geen overschrijdingen van de maximale samenstellingswaarden voor organische parameters aangetoond. Uiteindelijk is de partij beoordeeld als toepasbaar als IBC-bouwstof. Het gravel en de lava worden ingedeeld in de hergebruikscategorie ‘herbruikbaar’ (als niet-vormgegeven bouwstof). Het mengmonster van de waterbodem is, ondanks enkele lichte overschrijdingen van de achtergrondwaarden beoordeeld als zijnde bodemkwaliteitsklasse “vrij toepasbaar”.

Projectwerkzaamheden
- Partijkeuringen conform VKB-protocol 1002 en waterbodemonderzoek conform NEN 5720
- Visuele inspectie asbestverdachte materialen, analyse plaatmateriaal;
- Inmeten partijen;
- Toetsen en interpreteren analyseresultaten;
- Uitwerking rapportage en advies vervolgstappen.