Project - Combinatie MH Poly – GEO2 als adviseurs en begeleiders bij bouwrijp maken Waterrijk te Boskoop

Combinatie MH Poly – GEO2 als adviseurs en begeleiders bij bouwrijp maken Waterrijk te Boskoop


 

Werkgebied: Monitoring
Opdrachtgever: Waterrijk Boskoop BV

Projectomschrijving
Het project “Waterrijk” bestaat onder andere uit het bouwrijp maken van ca. 15,5 ha slagenlandschap gelegen ten zuidwesten van het centrum  van Boskoop. Het bouwrijp maken gebeurt gefaseerd en op traditionele wijze door ontgraving van veen, aanvulling met grond en ophoging met zand. Als eerste zal een laag van circa vier meter veen ontgraven worden. Deze ontgraving zal opgevuld worden met grond. Hier bovenop komt een zogenaamde leeflaag, waarna de tijdelijke overhoogte van zand kan worden aangebracht. Door deze methode toe te passen wordt een minder hoog pakket zand op het terrein aangebracht en wordt een stabielere onderlaag gecreëerd.

Projectwerkzaamheden
Naar aanleiding  van de ontwikkeling en realisatie van het project “Waterrijk” te Boskoop is, op verzoek van Waterrijk Boskoop BV, door de combinatie MH Poly – GEO2 een (concept) Plan van Aanpak opgesteld voor geotechnische monitoringswerkzaamheden. Het doel van de monitoring is meerledig: allereerst dient middels monitoring aangetoond te worden dat aan de zettingseis voldaan kan worden. Daarnaast heeft de monitoring en begeleiding voornamelijk tot doel de uitvoeringsactiviteiten zodanig te (re)organiseren dat het gewenste uitvoeringstempo wordt gerealiseerd/geoptimaliseerd zonder dat ontoelaatbaar grote zetting en/of instabiliteit optreed aan de randen of onder het midden van de grondconstructie en zonder dat ontoelaatbare of onverwachte schade wordt toegebracht aan belendende funderingsconstructies.

Onlangs is, met het oog op mogelijke toekomstige aansprakelijkheidsstellingen, de huidige situatie van de openbare ruimte in het plangebied en van de objecten in de directe omgeving voorafgaand aan het bouwrijp maken vastgelegd. De volgende zogenaamde ‘nulmetingen’ zijn uitgevoerd in combinatie met CITE:
- Vooropname binnen- en buitenzijde van aan het plan grenzende woningen;
- Metingen x-, y- en z-coördinaten van wegen en bruggen;
- Metingen slootbodems tot 50 meter buiten het plangebied (buiten het plangebied inclusief beschoeiingen);
- Visuele opname van wegen, bruggen en een deel van de beschoeiingen in het plangebied.