Project - Algerasluis; Baggeren slib vanaf betonvloeren en andere verhardingen

Algerasluis; Baggeren slib vanaf betonvloeren en andere verhardingen


Project

UPDATE: Door een verandering van wetgeving (NEN 5720) is het vanaf oktober 2023 niet meer noodzakelijk om bij een sluiskolk een partijkeuring uit te voeren. Door deze aanpassing in wetgeving zal MH Poly adviseren een waterbodemonderzoek conform protocol 2003 uit te voeren in plaats van een partijkeuring conform protocol 1001. Bij elk onderzoek dat wordt uitgevoerd raadplegen we de nieuwste wetgeving zodat we altijd conform de huidige wet- en regelgeving te werk gaan.

Projectomschrijving

De Algerasluis is onderdeel van de Stormvloedkering Hollandse IJssel en heeft onderhoudsbaggerwerkzaamheden nodig, omdat de sluis bevaarbaar moet zijn wanneer de stuw gesloten is. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden, uitgevoerd door De Vries & van de Wiel B.V., dient de kwaliteit van de te baggeren specie bekend te zijn.

Normaliter een alledaagse klus voor MH Poly Consultants & Engineers B.V. onder de BRL 2003 – milieuhygiënisch waterbodemonderzoek. Enkel is er, volgens de beoordelingsrichtlijn, geen sprake van waterbodemonderzoek. Dit onderzoek valt namelijk onder partijkeuring, de zogeheten BRL 1001; grond en baggerspecie. Dit komt omdat de bodem van de Algerasluis bestaat uit betonvloer/onderwaterverharding, waardoor het een in-situ partijkeuring is.

Overigens is deze richtlijn niet alleen van toepassing voor de Algerasluis, maar voor elke sluis of waterbouwkundige constructie met betonvloer/onderwaterverharding, waar een milieuhygiënische verklaring voor nodig is voor hergebruik (Bbk) of voor afvoer naar een erkend baggerspeciedepot.

Uitvoeringswijze

Voorafgaand aan de uitvoering van de monsterneming is gecontroleerd of de gegevens van de partij in het veld overeenkomt met de gegevens in het monsternemingsplan. Verder is er gekeken naar de resultaten van eerdere proefboringen die zijn gedaan voor het bepalen van de opbouw van de partij.

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in de uitvoeringswijze behorend bij protocol 1001 ‘monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie’, daar waar de situatie in het veld hierom vroeg. De monsterneming heeft met behulp van een zuigerboot plaatsgevonden vanaf de pontonboot van MH Poly door de gecertificeerde monsternemingsploeg. 

Projectwerkzaamheden MH Poly

Na aanvraag, begin 2021, is in de periode april-mei 2021 door MH Poly Consultants & Engineers B.V. het traject van de partijkeuring afgerond: van voorbereiding tot uitvoering van het onderzoek tot rapportage in opdracht en in overleg met De Vries & van de Wiel B.V.

Offerte opstellen;

 • Communicatie in offertetraject.
 • Voorbereiden werkzaamheden;
  • Werkzaamheden inplannen veldwerkplanning.
  • Afstemming werkzaamheden met omgevingsmanager De Vries & van de Wiel B.V.
  • Zelfstandig toegang verkrijgen tot Hollandse IJssel.
 • Uitvoeren beknopt vooronderzoek waar mogelijk in lijn met NEN 5717;
 • Uitvoeren monstername;
  • Communicatie met sluiswachter.
  • Monstername met eigen pontonboot met veldwerkploeg.
  • Aanpassingen in monstername waar benodigd.
 • Analyseren verzameld monstermateriaal door erkend laboratorium;
 • Presenteren en interpreteren resultaten in partijkeuringsrapportage.

Dankzij dit onderzoek is het mogelijk geworden om de partij baggerspecie te verwijderen en af te voeren naar een erkend verwerker.