Project - Natte waterbouw – kusten, rivieren & landwinning

Natte waterbouw – kusten, rivieren & landwinning


 

Golfbrekers en Kustwerken

Voor erosiepreventie en de bescherming van havenbekkens ontwerpen wij golfbrekers en havendammen. Dit kunnen alle mogelijke types zijn, zoals stortstenen golfbrekers, caissons en betonnen elementen constructies.

Voor bescherming van de kustlijnen kunnen wij naast harde oplossingen, ook duurzame oplossingen ontwerpen volgens de principes van “Building with nature”. In een dergelijk ontwerp worden natuurlijke elementen benut, waardoor er naast de waterkerende functie ook voordelen voor natuur, recreatie en de lokale economie ontstaan.

 

Oeverwerken

Door stijging van de zeespiegel en zwaardere hydraulische randvoorwaarden zijn de eisen voor dijken hoger geworden. Veel dijkbekleding langs primaire waterkeringen is hierdoor afgekeurd. Wij kunnen passende ontwerpen opstellen voor dijken en beschermingsconstructies van dijken.  Deze oeverbeschermingen kunnen naast ‘harde’ oplossingen ook zachte, natuurvriendelijke oplossingen zijn.

 

Bodembescherming

Bij constructies als sluizen en scheepskades wordt de bodem vaak veel en zwaar belast door stroming van water of schroefstraalstroming van manoeuvrerende schepen. Ter bescherming van deze bodems en de nabijgelegen constructie kunnen wij een passende bodembescherming ontwerpen. Nut en de noodzaak zal altijd eerst bekeken worden alvorens het ontwerp gemaakt wordt.

 

Landaanwinning

Onze kennis van kust- en oeverwerken kunnen wij ook toepassen bij landaanwinningen. In binnen- en buitenland wordt er bij gebrek aan ruimte een oplossing op het water gezocht in de vorm van kunstmatige eilanden of uitbreiding van de kustlijn.

 

Samenwerking

Door samen te werken met specialistische partners op het gebied van hydrodynamica en morfologie bepalen wij ontwerpcondities voor complexe situaties. Voor complexe ontwerp vraagstukken betreffende geotechniek en ecologie werken wij ook samen met gespecialiseerde partners. Zo werken wij samen doelgericht naar de beste oplossingen.

Download project