Project - Begeleiding baggerwerkzaamheden Oude-Rijn, Rijn-Schiekanaal, De Zijl en De Kaag

Begeleiding baggerwerkzaamheden Oude-Rijn, Rijn-Schiekanaal, De Zijl en De Kaag


Project

MH Poly Consultants & Engineers heeft de milieukundige begeleiding en het dagelijks toezicht uitgevoerd in nauwe samenwerking met de directievoerder van de provincie Zuid-Holland.

 

Projectomschrijving
In opdracht van Provincie Zuid-Holland is het bestek ‘Baggeren Oude-Rijn, Rijn-Schiekanaal, De Zijl en De Kaag’ Europees aanbesteed. Door een aantal ingenieursbureaus is vervolgens ingeschreven op het leveren van Directie & Toezicht op deze opdracht. MH Poly Consultants & Engineers heeft, namens de winnende partij, de milieukundige begeleiding en het dagelijks toezicht uitgevoerd in nauwe samenwerking met de directievoerder van de provincie Zuid-Holland.

Aanleiding voor deze begeleiding/ondersteuning werd gevormd door de geplande – grootschalige – onderhoudsbaggerwerkzaamheden over ca. 13 km watergang, met daarin ca. 200.000 m3 baggerspecie.

In de voorbereiding zijn diverse door de aannemer geleverde rapportages beoordeeld, zijn kaarten en profielen opgesteld en heeft overleg en afstemming met meerdere partijen plaats gevonden.

Tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is er dagelijks toezicht geleverd op de uitvoeringswijze, troebelheid, overslag en de realisatie en het vullen van de (weiland)depots, zijn baggerprofielen gecontroleerd, depotlocaties geïnspecteerd, heeft overleg/afstemming met het bevoegd gezag plaatsgevonden en is er geadviseerd bij calamiteiten. E.e.a is vastgelegd in een logboek.
Verder zijn ook tijdens de uitvoering  diverse documenten, uitpeilingen en weekrapporten van de aannemer beoordeeld en gecontroleerd.

Totale looptijd van het baggerwerk (ca. 200.000 m3) en het geleverde toezicht bedroeg ongeveer een jaar.

Projectwerkzaamheden
-  
Dagelijkse controle / toezicht op de uitvoering conform bestek;
- Registreren, verzamelen en uitwerken van primaire gegevens en waarnemingen;
- Opstellen van weekstaten met de per dag door de aannemer verrichte werkzaamheden;
- Communiceren met directie UAV;
- Deelname aan bouwvergaderingen;
- Assistentie bij het opnemen en keuren van het werk, controle garanties;
- Controleren van revisietekeningen.
- Voeren werkadministratie