Project - Verkennend waterbodemonderzoek watergangen ‘Het Huys ten Donck’

Verkennend waterbodemonderzoek watergangen ‘Het Huys ten Donck’


Project

In opdracht van de Stichting ‘Het Huys ten Donck’  is door MH Poly Consultants & Engineers een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek uitgevoerd op het landgoed in Ridderkerk.

 

Projectomschrijving
In opdracht van de Stichting ‘Het Huys ten Donck’  is door MH Poly Consultants & Engineers een kwalitatief en kwantitatief waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een aantal watergangen en vijvers op het landgoed van ‘Het Huys ten Donck’  in Ridderkerk. Aanleiding voor dit onderzoek werd gevormd door de geplande onderhoudsbaggerwerkzaamheden.

Het landgoed ‘Het Huys ten Donck’ is gelegen in Ridderkerk en bestaat voor een groot gedeelte uit park (buitenplaats). Deze buitenplaats omvat één van de eerste parken in Nederland die vanaf de tweede helft van de 18e eeuw zijn aangelegd in landschapsstijl. ‘Het Huys ten Donck’ en een groot gedeelte van het park zijn in 1987 aangewezen als Rijksmonument; het park is sinds 1979 een beschermd Natuurmonument. Er is een beheerplan opgesteld. De buitenplaats is een onderdeel van een groter groen- en recreatiegebied in de sterk verstedelijkte omgeving van Ridderkerk.
Het voornemen is om, door herontwikkeling/herinrichting, de aantrekkingskracht van de buitenplaats te vergroten, zodat het beheer van het Huys en de buitenplaats (meer) rendabel wordt. Onderdeel van deze herontwikkeling is het baggeren/opschonen van de watergangen in het gebied.
Na goedkeuring van de aanbieding zijn de watergangen bemonsterd en zijn dwarsprofielen op representatieve plaatsen ingemeten. Alle analyses zijn verricht in een geaccrediteerd laboratorium. Op basis van de verkregen gegevens is een rapportage opgesteld met daarin een duidelijk overzicht van de kwaliteit en kwantiteit van het slib van de onderzochte watergangen. Tevens is een advies uitgebracht voor eventuele vervolgstappen betreffende het afvoeren/verspreiden van het vrijkomende slib.

Aansluitend is, eveneens in het kader van de gewenste herontwikkeling, waterbodemonderzoek uitgevoerd in de ‘Donckse Haven’, een buitendijks gelegen gebied behorende bij het Huys. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor aannemingsbedrijf L. Paans & Zonen uit Gorinchem.

Projectwerkzaamheden
- Milieuhygiënisch veldwerk conform VKB-protocol 2003;
- Visuele inspectie asbestverdachte materialen conform NTA 5727;
- Inmeten dwarsprofielen en vaste punten met dGPS (xyz-coördinaten);
- Toetsen en interpreteren analyseresultaten;
- Berekenen van de slibhoeveelheden;
- Tekenen van overzichtskaarten;
- Uitwerking van de rapportage en milieukundig advies opstellen.