Project - Verkennend waterbodemonderzoek kribvakken en langsdammen Kribverlaging fase III

Verkennend waterbodemonderzoek kribvakken en langsdammen Kribverlaging fase III


Project

In 2013-2014 hebben we een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter hoogte van het toekomstige langsdam- en overgeultrajectconform op de Waal in de omgeving van Tiel (traject Wamel – Ophemert). Het onderzoek is uitgevoerd conform NEN 5720.

 
Aanleiding

Het project “Ruimte voor de rivier”, dat zich toen in het stadium Kribverlaging fase III bevond. We hebben als MH Poly ook een bijdrage mogen leveren aan andere onderdelen van dit project. Het onderzoek moest inzicht geven in de milieuhygiënische en fysische kwaliteit van de te verwijderen waterbodem in het projectgebied. De resultaten zeggen iets over de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond en vormen de basis voor een grondstromenplan van de aannemer.

Werkwijze

Men neme een lintvormig traject van ongeveer 8 km lang, waar in 42 kribvakken 1.500 monsters genomen moeten worden. Voeg daar het verschil in lokale bodemopbouw en de aanzienlijke dikte op sommige plaatsen aan toe en je weet: hiervoor mogen we alles uit de kast halen. We hebben verschillende monsternametechnieken gebruikt: Vibro Corer, zuigerboor en mechanische pulsboor. De boringen werden uitgevoerd van een klein vaartuig, maar voor het zwaardere werk was een groter kraanschip met spudpalen aanwezig. Meer dan 500 monsters zijn in het laboratorium verder onderzocht op het standaard C2-pakket voor zoete rijkswateren. Daarnaast is ook de fractieverdeling van de te baggeren bodem geanalyseerd om de mogelijkheden voor eventueel hergebruik binnen het project in kaart te brengen.

Resultaat

Een keurig en overzichtelijk document met onderzoeksresultaten dat geldt als erkend bewijsmiddel voor hergebruik conform het Besluit bodemkwaliteit.